Ziyaretçi Aydınlatma Metni

VENTURE YAT MÜHENDİSLİK TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ZİYARETÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Ziyaret sürecinizde değerli ziyaretçilerimize ait birtakım kişisel verileri işlemekteyiz. Kişisel verilerin işlenme süreci ve ziyaretçilerimizin sahip olduğu haklar, işbu aydınlatma metninde belirtilmiştir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Venture Yat Mühendislik Turizm Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşlenme Amacı Hukuki Sebebi
Kimlik Bilgisi
(Ad, soyadı)İletişim Bilgisi
(Telefon numarası)
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması İş yeri güvenliğinin sağlanması Talep ve şikayetlerin yönetilmesi Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi Acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
İşlem Güvenliği Bilgisi (IP numarası, MAC adresi, ziyaret edilen siteler, ziyaret süresi) Acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi Erişim yetkilerinin yürütülmesi Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA  AKTARILACAĞI
İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde;

  • Yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri ve yasal düzenlemeler doğrultusunda Emniyet Güçleri başta olmak üzere hukuken yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
  • Yürütülen soruşturma ve yapılan idari ve yasal işlemlerle ilgili olarak denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, otoritelere, güvenlik ve istihbarat kurumlarına, adli makamlara ve emniyet teşkilatına,
  • Acil durum süreçlerinin yönetilmesi amacıyla ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarına

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ
Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler; ziyaretçiler ile yapılan yüz yüze görüşmeler ve kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI
6698 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince her ilgili kişi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Şirketimize başvuruda bulunarak;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

VENTURE YAT MÜHENDİSLİK TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ZİYARETÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Ziyaret sürecinizde değerli ziyaretçilerimize ait birtakım kişisel verileri işlemekteyiz. Kişisel verilerin işlenme süreci ve ziyaretçilerimizin sahip olduğu haklar, işbu aydınlatma metninde belirtilmiştir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Venture Yat Mühendislik Turizm Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşlenme Amacı Hukuki Sebebi
Kimlik Bilgisi
(Ad, soyadı)İletişim Bilgisi
(Telefon numarası)
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması İş yeri güvenliğinin sağlanması Talep ve şikayetlerin yönetilmesi Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi Acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
İşlem Güvenliği Bilgisi (IP numarası, MAC adresi, ziyaret edilen siteler, ziyaret süresi) Acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi Erişim yetkilerinin yürütülmesi Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA  AKTARILACAĞI
İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde;

  • Yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri ve yasal düzenlemeler doğrultusunda Emniyet Güçleri başta olmak üzere hukuken yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
  • Yürütülen soruşturma ve yapılan idari ve yasal işlemlerle ilgili olarak denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, otoritelere, güvenlik ve istihbarat kurumlarına, adli makamlara ve emniyet teşkilatına,
  • Acil durum süreçlerinin yönetilmesi amacıyla ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarına

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ
Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler; ziyaretçiler ile yapılan yüz yüze görüşmeler ve kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI
6698 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince her ilgili kişi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Şirketimize başvuruda bulunarak;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Menü